Cookie Policy

Terms and conditions

Terms and conditions

PAKKE.DK – GÆLDENDE FRA 1.5. 2018

 

GENERELT

 

Ved Pakke.dk forstås:

 

Pakke.dk ApS Blomsterbakken 2

9380 Vestbjerg

Telefon: +45 70201401 email: support@pakke.dk CVR: 35253270

 

Ved kunde forstås:

Den person som enten agerer for sig selv, en anden person, eller på en virksomheds vegne som fuldmagtshaver til at foretage en bestilling af en forsendelse hos Pakke.dk

Disse forretningsbetingelser udgør det aftalegrundlag, hvorpå Pakke.dk vil transportere pakker, paller, containere, flyttegods og dokumenter.

Med mindre der er aftalt specielle services, er de transportservices, der skal ydes af Pakke.dk, begrænset til afhentning og transport, hvor det er relevant, levering af forsendelse, samt kundeservice. 

Pakke.dk er ikke en befordringspligtig transportør i henhold til postloven, og forbeholder sig retten til, efter sit frie skøn, at nægte transport af hvilken som helst pakke indleveret til Pakke.dk med henblik på transport.

Nærværende forretningsbetingelser gælder alle Pakke.dk’s aktiviteter og services udført på vegne af kunden, uanset om disse bliver udført af Pakke.dk eller af Pakke.dk’s underleverandører.

Pakke.dk benytter hovedsagligt underleverandører som fx. UPS, DAO, Postnord, DHL, og FEDEX til at forestå Pakke.dk ‘s ydelser og services. Ved brug af underleverandører søger Pakke.dk at varetage kontakten til disse på vegne af kunden, i tilfælde af eventuelle kundeservice opgaver. Dog kan der afhængigt af situationen, være tilfælde hvor det vil være nødvendigt for kunden, at kommunikere direkte med underleverandøren.

Vilkår, som ikke fremgår af forretningsbetingelserne eller ikke er skriftligt aftalt mellem Pakke.dk og kunde, kan ikke gøres gældende.

 

PRIS

Prisen på forsendelser beregnes ud fra kundens indtastede informationer (mål, vægt, antal, afhentningssted og destination) i prisbregneren, som findes på www.pakke.dk.

Der vises som udgangspunkt 4 forsendelseskategorier med deres respektive priser (Super økonomi, Økonomi, Standard, Ekspres). Hvis en kategori ikkeikke tilbydes til deni det pågældende destinationområde,, n ikkebliver kategorien eller leveringstid og pris ikke vist. I tilfælde af at det ikke er muligt at sende til destinationen, vil der ikke blive vist nogen pris.

 

Hvad indeholder prisen:

 

De oplyste priser er inklusiv brændstofstillæg og vises både med og uden moms.

Priser på forsendelser uden for EU er momsfri.

Prisen er uden told og afgifter, jf. afsnittet om Told og Tolddokument. Prisen beregnes ud fra forsendelsens vægt eller størrelse, den såkaldte volumenvægt.

Volumenberegning er transportbranchens måde at omregne volumen til et tal der er sammenligneligt med forsendelsens vægt. For at finde volumenvægten multiplicerer man først længde, bredde og højde i cm. Herefter divideres med 5000. Eks. (lxbxh)/5000. Enkelte underleverandører kan benytte andre volumeberegningsfaktorer.

Volumenvægten holdes op mod den faktiske vægt. Den højeste vægt af de to er beregningsgrundlaget for prisen.

Alle forsendelser måles og vejes elektronisk undervejs til modtager, og er der en afvigelse fra de informationer kunden har oplyst, forbeholder Pakke.dk sig retten til at efterfakturere kunden for afvigelsen, samt at pålægge et efterfaktureringsgebyr på dkr. 95,-

Prisen er dagspris og kan derfor variere fra dag til dag.

Prisberegneren på www.pakke.dk er altid grundlaget for kundens pris, med mindre et andet skriftligt tilbud er modtaget fra Pakke.dk, og anses for accepteret når betalingen er gennemførtbestillingen er gennemført på www.pakke.dk..

Prisen er inklusive Standardforsikring, som dækker forsendelsen med en værdi op til kr. 500 inklusive moms. 

Ønskes Tillægsforsikring kan dette tegnes. Yderligere information findes i afsnittet Forsikring.

 

Tillægsydelser:     

Gebyrer for fejl, ændringer eller mangler fra kundens side.

I tilfælde af fejl eller mangler fra kundens side, sikres Pakke.dk mod tab ved kompensation til underleverandører, ved at opkræve kunden jf. følgende standardtakster:

Ændring af modtageradresse ved fejl eller omdirigering til ny adresse inden for samme postnummer DKK 49,-

Ufuldstændig eller mangelfuld adresse DKK 49,-

Label ikke printet og påsat DKK 25,-

Ufuldstændig eller utilstrækkelig emballage DKK 49,-

 

Leverandørafhængige udgifter

Når modtager nægter modtagelse kan såvel underleverandører som toldmyndigheder mm. opkræve dækning af diverse udgifter. Disse udgifter samt eventuelle udgifter i forbindelse med destruering eller returforsendelse påhviler alene afsender/kunden, som vil blive faktureret herfor.

Generelt gælder det, at alle udgifter i forbindelse med returforsendelse afholdes af afsender/kunde, og ikke Pakke.dk.

 

ORDREBEKRÆFTELSE / FAKTURA

Når der er bestilt og betalt, sendes der faktura samt adressemærkat til kunden via e-mail.

Hvis kunden har fakturaordning og betaler via faktura, fremsendes adressemærkat på e-mail og faktura fremsendes på et senere tidspunkt.

Når betalingen er foretaget af kunden, reserveres beløbet på det anvendte betalingskort. Når adressemærkatet fremsendes, hæves pengene på betalingskortet, idet adressemærkatet fungerer som en tilgodeseddel på for forsendelsen.

 

ANNULLERING/FORTRYDELSESRET

Som udgangspunkt er Pakke.dk’s ydelser undtaget fortrydelsesret. Fortrydes et køb/bestilling kan denne annulleres mod henvendelse til Pakke.dk enten skriftlig via chat, e-mail eller telefonisk. Hvis der rettes henvendelse via e- mail, skal denne mærkes med overskriften ”Afbestilling”, og sendes til susuppport@pakke.dk, med tilhørende ordrenr., bestillingsdato, navn og telefonnummer.

Annullering/afbestilling kan som regel foretages indtil 2 timer før det aftalte afhentningstidspunkt.

Pengene tilbageføres til bankkonto i løbet af 1-3 dage hverdage til private kunder og virksomheder, som ikke har fakturaordning.

Når først forsendelsen er afhentet, bortfalder fortrydelsesretten.

 

AFHENTNING AF PAKKE / INDLEVERING AF PAKKE

 

Pakker til indland (DK)

 

Super Økonomi

Economy

Kunden afleverer pakken ved et Posthus eller postbutik

Standard

 

Vi afhenter pakken hos kunden

Express

Pakker til udland

 

Economy

 

Vi afhenter pakken hos kunden

Standard

Express


LEVERING

Indland Super økonomi

Ved forsendelser sendt med Super økonomi leveres pakken til nærmeste DAO365 pakkeshop, hvilket meddeles til modtager via den oplyste SMS eller email.

 

Indland Økonomi

Ved forsendelser sendt med Økonomi, bliver der foretaget 1 afleveringsforsøg. Hvis modtager ikke er hjemme, får modtager en informationsblanket om, hvor pakken kan afhentes.

 

Indland Standard og Ekspres

Ved Standard- og Ekspres-forsendelser vil der blive forsøgt levering 3 gange af pakker og 1 gang af paller/stykgods. Herefter bliver modtager forsøgt kontaktet mhp. overlevering af pakken. Hvis der ikke kan skabes kontakt, går forsendelsen retur til afsender. Alle udgifter i forbindelse med returforsendelsen påhviler alene afsender. 

 

Udland

Ved Economy-, Standard- og Ekspres-forsendelser vil der blive forsøgt levering 3 gange i alt af pakke og 1 gang af paller/stykgods. Herefter bliver modtager forsøgt kontaktet mhp. overlevering af pakken. Hvis der ikke kan skabes kontakt, går forsendelsen retur til afsender. Alle udgifter i forbindelse med returforsendelsen påhviler alene afsender. 

Det gælder jo ikke alle leverandører paller forsøges jo kun 1 gang før der opkræves forgæves kørsel

 

FORSINKELSE

Der kan i enkelte tilfælde forekomme længere leveringstid i forbindelse med, at pakkerne toldbehandles i modtagerlandet. Tolderne kan altid tage en pakke ud til kontrol eller sætte forsendelsen på "pause", indtil oplysningerne de har brug for er tilstede. Dette vil desværre nogle gange give lidt længere leveringstid end oplyst.

Der kan læses mere vedr. erstatning ved forsinkelse under afsnittet Ansvarsbegrænsning.

 

FYSISKE MÅL / VÆRDI

Forsendelser skal opfylde nedstående begrænsninger. Manglende overholdelse kan medføre afvisning af forsendelse eller efterfakturering, jf. prisafsnittet.

 

Vægt Str.

DOKUMENTER

Hele verden

Maks. 500 gram

Maks. L32cm x H23cm

PAKKER - indland

Super Økonomi

Økonomi

Maks. 15 kg pr. pakke

Maks. L150cm*

eller Længde + Omkreds** = maks. 300

cm

Standard

 

Maks. 70 kg pr. pakke

Maks. længde pr. pakke 270 cm

eller Længde + Omkreds** = maks. 419

cm

Ekspres

PAKKER - udland

Økonomi

 

Maks. 70 kg pr. pakke

Maks. længde pr. pakke 270 cm

eller Længde + Omkreds** = maks. 419

cm

Standard

Ekspres

*

Der kan muligvis opkræves volumentillæg for pakker længere end 120 cm

**

Omkreds = 2 x bredde + 2x højde

 

Forsendelser må ikke indeholde nogen af de anførte forbudte varer, herunder men ikke begrænset til, varer af usædvanlig værdi (f.eks. kunstværker, antikviteter, ædelstene, frimærker, unikke genstande, guld eller sølv), penge eller omsættelige værdipapirer (f.eks. checks, veksler, obligationer, bankbøger, forudbetalte kreditkort, aktiebreve eller andre værdipapirer), skydevåben og farligt gods. Bemærk at dette er kundens eget ansvar.

 

Værdien af en forsendelse må ikke overstige et beløb i lokal møntfod, der svarer til USD 50.000. 

Den maksimale værdi eller deklarerede værdi pr. forsendelse med smykker og ure er USD 500 eller tilsvarende i lokal valuta.

 

FORBUDTE VARER / FARLIGT GODS

Forbudte varer som ikke er tilladt at sende med Pakke.dk:

 

 • Alkoholiske drikke

 • Dyreskind (fra vilde dyr)

 • Varer med høj værdi (f.eks. kunstværker, antikviteter, ædelstene, guld og sølv)

 • Farligt gods

 • Skydevåben

 • Pelse

 • Elfenben og produkter fremstillet af elfenben

 • Levende dyr

 • Penge og omsættelige papirer

 • Fordærvelige varer

 • Personlige effekter (bortset fra til USA)

 • Planter

 • Pornografisk materiale

 • Frø

 • Tobak og tobaksprodukter

 • Smykker og ure (bortset fra bijouteri og bijouteri-ure), der overstiger USD 500 eller tilsvarende i lokal valuta pr. pakke¹

 

Se note bagerst i dokumentet for udvidet liste.

 

Farligt gods

Følgende varer betegnes som farligt gods og kan ikke sendes med Pakke.dk:

Syre, Base, Brændbare stoffer, Komprimeret gas, Ætsende, Eksplosivt, Brændbart, Smittefare, Brændbart, Gift, Radioaktivt, Nedkølet, toksisk, Skrøbeligt.

 

EMBALLERING - INDPAKNING

Kunden er ansvarlig for tilstrækkelig og forsvarlig emballering samt mærkning med fyldestgørende adressemærkat pr. pakke (se afsnittet Adressemærkat).

Pakke.dk laver ikke kontrol af emballage og erstatter ikke transportskader, hvis det vurderes, at emballeringen ikke var tilstrækkelig og forsvarlig.

Pakker skal være emballeret, med både indvendig og udvendig emballage, så de uden at lide skade, kan behandles i indtil flere pakkesorteringsanlæg.

Den ydre emballage skal være kraftig og beregnet til eller som minimum kvalitetsmæssigt egnet til global pakketransport. Materialet på yderste  lag skal være 

Den indre emballage skal være tætsiddende, stødabsorberende materiale og skal være tilpasset indholdet.

Alle hulrum i alle retninger skal fyldes med et velegnet materiale til at beskytte indholdet, også i tilfældet af forsendelsen vendes på hovedet eller siden under transport.

Afsender skal sikre, at der ikke kan ske forskydning, tryk eller stød, hverken genstandene imellem eller mellem indholdet og siderne på emballagen.

 

Følgende dækkes ikke ved transportskade:

 

 • Porcelæn og glas

 • Elektronik (gælder alle elartikler)

   • Teknisk udstyr, herunder fladskærme, computer-, it-, laserudstyr

 

Yderligere information omkring erstatning og forsikring ved transportskade og bortkomst uddybes i afsnittet Forsikring / Ansvarsbegrænsning

 

ADRESSEMÆRKAT

Det er kundens pligt at tilsikre, at der sidder adressemærkat på hver enkelt pakke i forsendelsen. Adressemærkatet, der skal anvendes, sendes fra Pakke.dk via den af kunden oplyste e-mailadresse.

 

TOLDDOKUMENT / TOLD

 

Tolddokument

 

Ved forsendelser udenfor EU skal der udfyldes et tolddokument (proforma faktura/ handelsfaktura) som skal printes og påsættes den første af pakkerne i forsendelsen. Yderligere 2 kopier skal printes og gives til chaufføren.

 

Told

Pakke.dk foretager den administrative indfortoldning, på op til 6 toldtariflinier, uden beregning. Pakke.dk er ikke ansvarlig for nogen anden udgift eller administrativt arbejde i forbindelse med import-/eksportfortoldning, end de ovennævnte 6 toldtariflinjer Hvis der i forsendelsen er varer, for hvilke de respektive afsender- og modtagerlandes toldmyndigheder opkræver told, er disse udgifter alene et mellemværende mellem disse toldmyndigheder, afsender og modtager. I sådanne tilfælde kan Pakke.dk være behjælpelig med kundeservice og kommunikation med de respektive parter i muligt omfang, men er ikke økonomisk ansvarlig, og disse udgifter er ikke inkluderet, hverken helt eller delvist i forsendelsens pris. Hvis der er importtold på de afsendte varer, sendes toldopkrævningen til modtager. Såfremt modtager nægter at betale tolden eller at modtage forsendelsen, påhviler det afsender at dække såvel eventuel skyldig told samt alle andre udgifter i forbindelse med toldhåndteringen, herunder men ikke begrænset til, gebyrer for håndtering, opbevaring og eventuel destruktion af forsendelsen. Er der eksport told, vil toldopkrævning blive sendt til afsender. Tilsvarende er det afsenders fulde ansvar, at sikre at eventuelle andre krav, som eksempelvis tilladelser, registreringer og lignende er rettidigt og korrekt udarbejdet. For beregning/specificering af told og andre eventuelle administrative krav henviser Pakke.dk til afsender- og modtagerlandets toldmyndigheder. 

 

FORSIKRING

Der kan tegnes en Tillægsforsikring. Den dækker ved bortkomst eller beskadigelser på gods, som ikke kan kategoriseres som forbudt eller farligt gods. Dækningsstørrelsen er angivet under afsnittet Ansvarsbegræsning.

 

ANSVARSBEGRÆNSNING

Værneting

Alle tvister om samarbejdsaftalen samt om disse generelle forretningsbetingelser skal afgøres efter dansk ret. Retten i Hjørring, DK skal være første instans for værneting.

 

Ansvarsbegrænsning

 

Nedstående begrænser Pakke.dk’s ansvar vedr. bortkomst, forringelse, eller beskadigelse af gods.

Når Warszawa- eller CMR-konventionerne eller nationale love, der implementerer eller vedtager disse konventioner, er gældende (for nemheds skyld kaldet Konventionsreglerne), eller hvor (og i den udstrækning at) andre ufravigelige nationale love gælder, er Pakke.dk’s ansvar underlagt og vil være begrænset i henhold til sådanne regler.

Hvor konventionernes regler (eller andre ufravigelige nationale regler) ikke gælder, betaler vi kun erstatning for tab, skade eller forsinkelse af en forsendelse som vi har forårsaget ved uagtsomhed, og kun op til en grænse på:

 

 • DKK 500 inklusive moms pr. forsendelse eller

 • 8,33 SDR* pr. kg. af forsendelsen hvis der er tegnet Tillægsforsikring, dog maksimalt det forsikrede beløb

Dette er under forudsætning af (som i alle sager) at tabet kan dokumenteres.

 

*SDR er en regningsenhed, der anvendes af Verdensbanken og dens aktuelle værdi offentliggøres løbende i større finansielle aviser. På tidspunktet for offentliggørelsen af nærværende Betingelser svarer 8,33 SDR til ca. DKK 73.

 

Hvis tabet skyldes handlinger eller undladelser fra kundes eller modtagers side er Pakke.dk under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig.

 

Tabt fortjeneste

Pakke.dk erstatter ikke indirekte tab, driftstab, tabt fortjeneste eller andre tab.

Pakke.dk er ikke ansvarlig for tab som følge af omstændigheder, der kan karakteriseres som force majeure, arbejdsstandsning, strejke, krig, naturkatastrofer m.v.

Pakke.dk er desuden ikke ansvarlige for skader på eller tab af emballage eller palleunderlag.

 

Forsendelser strandet hos lokale toldmyndigheder

Pakke.dk er ikke ansvarlig for forsendelser som strander hos lokale toldmyndigheder. Frigivelse fra lokal told er ene alene kundens og afsenders ansvar.

Der kan ikke gøres krav på udbetaling af forsikring i forbindelse med forsendelser som er i toldmyndigheders varetægt.

Eventuelle udgifter i forbindelse med returforsendelse fra tolden, påhviler ene og alene afsender. Dette værende både returomkostninger samt eventuelle lokale håndteringsomkostninger.

 

Værdiansættelse

Værdiansættelse sker som følgende:

 • Nye varer værdiansættes til kostpris ekskl. moms.

 • Brugte varer værdiansættes til den aktuelle omsætningsværdi eller kostpris ekskl. moms, hvor den laveste værdi er gældende.

 

 REKLAMATION

Hvis du ikke er tilfreds med tjenesteydelsen kan du kontakte os på email: support@pakke.dk eller telefon +45 70 201401

Som udgangspunkt har du ikke 2 års reklamationsret, da det er en tjenesteydelse. Derfor bedes du med det samme kontakte os, hvis du oplever problemer.

 

Reklamation forsinkelse

Pakke.dk erstatter kun ved forsinkelser på mere end 5 arbejdsdage fra den forventede leveringsdato.

 

Reklamation bortkomst

Hvis der mangler en pakke eller kolli i din forsendelse, bør afsender eller modtager meddele det straks til chaufføren, og herefter rette henvendelse til Pakke.dk enten telefonisk eller på mail hurtigst muligt og gerne indenfor 5 arbejdsdage. Gøres det gældende efter 5- arbejdsdag er det ikke sikkert vi kan erstatte dit krav.

 

Reklamation beskadigelse

Hvis dit pakkegods er beskadiget, skal du gøre følgende indenfor 5 arbejdsdage, for at have krav på evt. erstatning:

 • Undersøg altid godsets ydre tilstand ved modtagelse.

 • Hvis godset er synligt beskadiget, skal du tage begrundet forbehold i fragtbrevet og få chaufførens underskrift.

 • Dokumenter skaden ved at tage fotos.

 • Send e-mail til info@pakke.dk med emnet ”Beskadiget forsendelse”.

 • Oplys ordrenr. og medsend billeddokumentation.

 

Det skal være muligt, for Pakke.dk at besigtige skaderne personligt i op til 4 uger efter reklamationen er anmeldt, ellers frafaldes erstatningsansvaret.

Modtager skal stille evt. beskadigede pakker klar til afhentning på leveringsadressen i originalemballage i op til 4 uger efter modtagelse, såfremt dette ønskes af Pakke.dk. Er dette ikke muligt, mister kunden og/eller modtager muligvis retten til erstatning.

 

Forældelsesfrister

Alle krav mod Pakke.dk skal fremsættes skriftligt, så hurtigt som det med rimelighed er praktisk muligt. Ved skade på eller manko i gods, skal kunden eller modtager reklamere til Pakke.dk inden for 5 arbejdsdage efter levering, idet samtlige krav ellers fortabes. forældelsesfristen

 

Klageadgang

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte Pakke.dk via

https://www.pakke.dk/Kontakt_os.

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

 

Center for Klageløsning

Nævnenes Hus

Toldboden 2

8800 Viborg

www.forbrug.dk

 

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her - http://ec.europa.eu/odr

 

 

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger: Navn

Adresse

Telefonnummer E-mail adresse

 

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere ydelsen for dig.

Personoplysningerne registreres hos Pakke.dk ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

 

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.

Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. Dog foregår alle betaling via krypterede og sikre forbindelser som forestås af NETS i samarbejde med ePay.

Oplysninger afgivet til Pakke.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.


Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Anmeldelsessiden Trustpilot gives adgang til persondata alene med henblik på bekræftelse af kunderelationen med Pakke.dk. De oplysninger der gives til Trustpilot i denne forbindelse, videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand af Trustpilot. 

Som registreret hos Pakke.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om

dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Pakke.dk via e-mail: info@pakke.dk.

 

Note:

Forbudte varer: Alkoholiske drikkevarer, Artikler af ganske særlig værdi (f.eks. kunstværker, antikviteter, ædelstene, guld og sølv), Dyreskind (som ikke stammer fra opdræt/dyrehold), Elfenben og elfenbensprodukter, Farlige stoffer/materialer (ifølge IATA-og ADR-regulativer), Fordærvelige varer, Frø, Levende dyr, Pelse, Penge, omsættelige genstande og betalingskort med værdi, Planter, Pornografisk materiale, Smykker og ure (bortset fra bijouteri og bijouteri-ure), der overstiger USD 500 eller tilsvarende i lokal valuta pr. pakke¹. Tobak og tobaksprodukter, Våben. Ligeledes er følgende forbudtVarer under ATA Carnet og alle midlertidige eksporter og importer; varer under FCR, FCT og CAD (Cash Against Document); forsendelser med iboende fejl som ifølge deres natur vil have tendens til at tilsmudse, svække eller beskadige personer, gods eller udstyr; varer hvis fragt er forbudt ved lov i oprindelses-, transit- eller destinationslandet (f.eks. elfenben og elfenbensprodukter); varer, som pålægges punktafgifter (f.eks. spiritus), eller som kræver særlige faciliteter, sikkerhedsforholdsregler eller tilladelser. Under gældende lov kan visse varer kun transporteres under foreskrevne forhold, og visse varer må ikke transporteres med fly (f.eks. væsker i glasbeholdere).¹ Bijouteri og bijouteri-ure: smykker og ure, for hvilke detailprisen er under USD 150 pr. genstand, og som ikke indeholder ædle metal(ler) og/eller sten. Almindelige varer, der potentielt kan være farligt gods Airbags (kan indeholde Air Bag-oppustere, Airbag elementer eller Sikkerhedsselespænder.), Udstyr til aircondition (Kan indeholde gas under tryk.) Reservedele til fly (Kan indeholde varer der kører på brændstof og som ikke kan blive helt rengjort og derfor må sendes reguleret.), Reservedele til biler (Kan inkludere karburatorer, brændstofledninger, benzintanke der måske indeholder brændstof.), Barometre (Kan indikere spor af kviksølv.), Batterier (Findes i mange varianter og typer. Flere batterityper er klassificerede som farlige materialer. Dette inkluderer bilbatterier, mange lithiumbatterier, etc.

Beskyttelse mod kortslutninger er nødvendig, også for batterier der ikke hører ind under bestemmelser for farlige materialer. Åndedrætsapparater (Kan betyde oxygencylindre under tryk.) Tyresæd (Kan indikere tilstedeværelse af tøris eller flydende gas.) Campingudstyr (Kan indeholde mange forskellige farlige varer som for eksempel: ammunition, batterier, kogeplader, antændeligt gas, antændingsvæsker, antændelige væsker, varmeproducerende pakker, lightere, tændstikker (både dem, man kan tænde overalt og sikkerhedstændstikker), signalblus, STERNO brændstof til madlavning eller opvarmning -rammen i visse rygsække kan indeholde væsker). Motorsav og andre slags el-værktøj (Vil højst sandsynligt indeholder rester af brændstof.), Kemisk oxygen (Kan indikere tilstedeværelse af en iltmaskine.), Cigaretlighter (Også Lightere eller Genopfyldningsgas til lightere eller Fakler kan indeholde antændelig gas eller væske.) Computerudstyr (Kan indeholde uafbrydelige elforsyninger med batterier, magneter i højtalere og printerblæk). Værktøj til byggeri (Kan indikere tilstedeværelse af batterier, CO2 patroner og andre strømkilder, save eller generatorer, der kører på brændstof, radiatorer der alle kan indeholde brændstof, fakler med petroleum, maling, tørremiddel og fortyndelsesvæske). Kosmetikprodukter (Kan indeholde antændelige væsker). Kryoteknik væske (Betyder en flydende gas med meget lav temperatur, der skal sendes som en reguleret vare). Cylinder/Container/ Tank (Kan indeholde antændelig, eller ikke-antændelig gas under tryk). Tandplejeapparater/-udstyr (Kan indeholde farlige kemikalier som for eksempel resin, opløsningsmiddel, eller gasser). Bore- og mineudstyr (Kan indeholde sprængstoffer, syrer, smøremidler, kviksølv eller andet farligt gods). Elektrisk udstyr (Kan indeholde kraftige magneter, kviksølv i kontakter, eller et hvilket som helst af batterier, eller uafbrydelige strømforsyninger, der indeholder batterier.El-apparater (Kan indeholde fugtige batterier, eller lithiumbatterier. Selvom batterierne ikke er nævnt i vejledningen skal de beskyttes mod kortslutninger.) Motordele (Kan inkludere karburatorer, brændstofsledninger, benzintanke der måske indeholder brændstofrester.) Gødning (Ammoniumnitrat kan oxidere.) Brandslukkere eller andet brandslukningsudstyr (Kan indeholde gas under tryk eller udstyr der kører på brændstof.) Frossen mad (Kan indeholde tøris.) Gas (Kan indikere tilstedeværelse af en antændelig væske som for eksempel benzin, en antændelig gas eller ikke antændelig gas.) Køkkenudstyr (Kan inkludere maling, blegemiddel, spraydåser under tryk, og andre farlige varer.) Jagtudstyr (Kan indeholde ammunition til små våben eller andre camping-relaterede varer.) Ismaskine (Kan indeholde gas under tryk.) Laboratorieudstyr (Kan indeholde forskellige farlige materialer.) Udstyr til tøjvask (Kan betyde stærke blegemidler eller oxiderende stofbehandlinger.) Haveredskaber (Ting som for eksempel, men ikke kun, græsslåmaskiner og havetrimmere kan indeholde farlige materialer i kraft af brændstof og/eller batterier.) Lightere (også Lightere eller Genopfyldningsgas til lightere eller Fakler kan indeholde antændelig gas eller væske.) Reservedele (Kan indeholde lim, maling, forseglingsmiddel, opløsningsmiddel eller andre kemikalier og gasser.) Lægemidler (Kan indeholde antændelige eller korrosive kemikalier, smittefarlige stoffer eller radioaktive materialer.) Kviksølv (Termen "kviksølv-" kan indikere en forsendelse, der er reguleret.) Motoriseret udstyr (Som måske indeholder brændstof eller batterier.) MSDS eller Material Safety Data Sheet (kan indikere, at produktet er farligt. Sørg for, at forsendelsen kommer under analyse af en ekspert, før den kommer videre.) Kontorartikler (Kan indeholde spraydåser, med både antændelige eller ikke-antændelig farve, uafbrydelige strømforsyninger med batterier.) Iltmaskiner (Betyder forbudt kemisk genstand der oxiderer og generer høje varmetemperaturer.) Passagerserviceenhed - PSU (Kan indikere tilstedeværelse af en iltmaskine som dem, man finder i et fly.) Parfume (Kan indeholde antændelige væsker.) Farmaceutiske materialer (Kan indeholde antændelige væsker, radioaktivt medicin, eller andre farlige kemikalier.) Fotoudstyr (Kan indeholde syrer, korrosive materialer, blegemiddel, eller giftige materialer.) Bor, Skruetrækkere og andre slags værktøj med genopladeligt batteri (Kan indeholde lithiumbatterier.) Køleudstyr (Kan indeholde gas under tryk.) Reparationssæt (Kan indeholde lim, maling, opløsningsmiddel, antændelige gasser, eller andet farligt gods.) Prøver til forskning (Kan indeholde flere varer, der er farligt gods.) Meningsmålingsudstyr (Kan indikere tilstedeværelse af elektriske apparater, batterier, strømforsyninger, og andre regulerede materialer.) Svømmepøl, Jacuzzi kemikalier og reservedele (Kan indeholde oxiderende materialer eller andet farligt gods.) Termometre (Kan indikere spor af kviksølv.), Værktøjskasser (Kan indeholde sprængstoffer (genopladelige batterier), gas under tryk (spraydåser), antændelig lim eller maling, korrosive væsker, etc.) Vacciner (Kan være pakket i tøris.) Gift (væske, pulver eller andet kan være giftigt.) Vejrmålingsudstyr (Kan indikere tilstedeværelse af apparater, der indeholder kviksølv.) Batterityper (Der er mange typer batterier tilgængelige i dag, og mange hører ind under regulativet om farlige materialer når de skal transporteres, og må derfor kun blive sendt gennem leveringsfirma, der er kontrakteret til at sende farligt gods.) Blyakkumulatorer (Almindelige i biler, elektriske kørestole, visse faste strømkilder til computere og andre applikationer. Disse batterier indeholder stærkt ætsende syre og kan medføre kortslutninger og dermed brand.) Andre bilbatterier (Testede batterier, der beviseligt ikke kan lække, må sendes som ikke- farligt materiale inde for USA's grænser. Batterier og pakker skal mærkes med "NONSPILLABLE" eller "NONSPILLABLE BATTERY") Litiummetal og lithiumionbatterier

( Disse batterier kan være både genopladelige og ikke-genopladelige strømkilder, og er almindelige i computere, mobiltelefoner, kameraer og andre små elektroniske apparater. Hvis de tabes, mases eller kortsluttes, kan lithiumbatterier udvikle meget høje varmetemperaturer og antænde. De er derfor meget farlige i tilfælde af brand.) Andre batterier.

 

Pakke.dk overholder de regler for lufttransport, der er opstillet af International Air Transport Association (IATA), og de regler for vejtransport, der er opstillet af UN ADR, og modtager ikke farligt gods i sit system – nationalt eller internationalt. Lokale, nationale regler gælder også for vejtransport. Virksomheder eller private der sender farligt gods uden korrekt mærkning, dokumentation og emballage, kan idømmes betydelige økonomiske og juridiske straffe. Det er også vigtigt at huske følgende, når du sender varer med Pakke.dk: Hvis du genbruger emballage eller kasser skal du sikre at gamle labels er fjernet. Labels med betegnelsen Farligt gods/Dangerous Goods på en pakke vil medføre at forsendelsen bliver holdt tilbage og undersøgt, hvilket vil medføre forsinkelser og ulejlighed for dig og din kunde. Hvis du sender varer der eventuelt – på grund af deres usædvanlige navn, udseende, eller andet – kunne forveksles med farligt gods, men ikke er det, vil det være en fordel klart at anføre i forsendelsesdokumenterne at varerne ‘ikke er klassificeret som farligt gods’ (not classified as Dangerous Goods). Derved sikrer du at forsendelsen ikke forsinkes unødigt. Eventuelle forkerte deklarationer vil medføre strenge straffe for afsenderen.